Anti-aging kozmetikus / Üzenet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalomjegyzék

 1. Bevezetés, Adatkezelő 

 2. A szabályzat hatálya
  2.1. Időbeli hatály
  2.2. Személyi hatály
  2.3. Tárgyi hatály

 3. Adatkezelések, azok jogalapja, célja, időtartama, a kezelt adatok köre
  3.1. Hírlevél és reklámajánlatok küldése

 4. Profilalkotás

 5. Adatfeldolgozók

 6. Adattovábbítás

 7. A weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

 8. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

 9. Az adatkezelés biztonsága

 10. Weboldal információi

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatjuk, hogy Önt, hogy a honlap használatával kinyilvánítja, hogy ismeri és elfogadja, az általános szerződési feltételeket. Kérjük, ha használója szeretne lenni a honlapnak, figyelmesen olvassa el az adatkezelési tájékoztatót és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és azokat kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

A tárhelyszolgáltató: Webnode

A honlap lévén megvalósuló adatkezelésekre az Info.tv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján, a felhasználók önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a felhasználó a honlap használatával, valamint kapcsolattartáskor személyes adatai önkéntes megadásával adja meg. Ha a honlapon találhatóak olyan linkek, amelyek más oldalra mutathatnak. Az ilyen külső honlapok adatkezelésére vonatkozóan az adott honlap adatkezelési nyilatkozatában foglaltak irányadók. A kozmetikában található az adatkezelési szabályzat.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) szerint az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat, továbbá az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről. A jogszabályi kötelezettséget a jelen tájékoztatóval teljesítem.

1. Adatkezelő 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) rendelkezéseinek megfelelően a weboldallal kapcsolatosan folytatott adatkezelésről az alábbi tájékoztatást adjuk. Adatkezelő a kozmetikus, adatkezelési szabályzat a kozmetikában megtalálható.

Az érintett a Weboldal használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a Weboldalon nem regisztrálhat, szolgáltatást nem vehet igénybe, hírlevélre nem iratkozhat fel, tekintettel arra, hogy GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az Adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért az érintett tartozik felelősséggel. 

Megkeresés:

Amennyiben megkeresne minket, a szalonban, a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a weboldal "Kapcsolat" menü pontjában található elérhetőségeinken kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő ismerheti meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. A szabályzat Hatálya (online, és /vagy üzletben átadott adatokra vonatkozik, változtatás joga)

A SZABÁLYZAT CÉLJA

Annak biztosítása, hogy az adatkezelő tevékenysége megfeleljen AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK - (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) - továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek, továbbá ennek a megfelelésnek az igazolhatósága.

A szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg, a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait és különösen a személyes adatok védelméhez való jogukat védi.

A SZABÁLYZAT HATÁLYA

A szabályzat hatálya az általam kelt, természetes személyekre vonatkozó személyes adatok kezelésére terjed ki.

Egyéni vállalkozó, egyéni cég, őstermelő, jogi személy képviselőjeként eljáró ügyfeleket, vevőket, szállítókat e szabályzat alkalmazásában természetes személynek kell tekinteni.

A szabályzat hatálya kiterjed a személyes adatok részben vagy egészben automatizált módon történő kezelésére, valamint azoknak a személyes adatoknak a nem automatizált módon történő kezelésére, amelyek valamely nyilvántartási rendszer részét képezik, vagy amelyeket az adatkezelő egy nyilvántartási rendszer részévé kíván tenni.

2.1. Időbeli hatály:

Jelen Szabályzat 2023. 03. 01. napjától további rendelkezésig vagy visszavonásig hatályos.


2.2. Személyi hatály:

Jelen Szabályzat személyi hatálya kiterjed:

 • az Adatkezelőre, továbbá
 • azon személyekre, akik adatait e Szabályzat hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá

 • azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti

Az Adatkezelő tehát elsősorban azoknak a természetes személyeknek az adatait kezeli, akik

 • a számukra elérhető úton keresztül vagy módon - például elektronikus úton, az Adatkezelő bármely e-mail címére küldött adataikkal, közösségi oldalon keresztül, telefonon vagy személyesen -
 • kapcsolat kialakítása céljából jelentkeztek,

 • az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vették, vagy megigényelték, és ennek során adataikat megadták; vagy

 • kapcsolat kialakításán kívül eső más okból vagy célból jelentkeztek;

 • az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.


2.3. Tárgyi hatály:

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed az Adatkezelő minden szervezeti egységében folytatott valamennyi, a fent megjelölt személyi kört érintő adatkezelésre függetlenül attól, hogy az elektronikusan és/vagy papíralapon történik. Papíralapú adatkezelés esetében Adatkezelő a jelen tájékoztatótól formailag különálló iratkezelési szabályzatot is bevezet, amely a jelen tájékoztató szerinti általános rendelkezéseket kiegészíti, ezért a jelen Szabályzat mellékletének tekintendő.​

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed egyrészt az Adatkezelő internetes oldalán és ennek aloldalain, a Facebook oldalán, instagram oldalán megtalálható online portálján, másrészt az Adatkezelő székhelyén/telephelyén/ üzleteiben a szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor egyoldalúan módosítsa. Az esetleges módosításról annak hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal értesíti az érintetteket. A tájékoztató módosításai az Adatkezelő honlapján történő közzététellel lépnek hatályba.

3. Adatkezelések, azok jogalapja, célja, időtartama, a kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés időtartama

Szolgáltató a jelen adatvédelmi tájékoztató szerint megadott adatokat kizárólag az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges ideig kezeli. A vendégkarton dokumentációt az utolsó kezeléstől számított legalább 5 évig megőrzi. Amennyiben a további nyilvántartás nem indokolt a nyilvántartást meg kell semmisíteni. A személyes adatot tartalmazó nyilvántartásokból, iratokból a személyes adatot az adatkezelő törli, ha az adatkezelés célja megszűnt vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott ideje lejárt, az adatkezelés jogellenes,  az érintett kéri, a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte, az hiányos vagy téves, és jogszerűen nem korrigálható.

Titoktartási kötelezettség

Az adatkezelőt és adatfeldolgozót titoktartási kötelezettség terhel minden olyan adatot, tényt illetően, amely feladatainak ellátása során jutott tudomására.

Adatbiztonság ·

Szolgáltató, adatkezelő biztosítja az egészségügyi és személyes adatok védelmét a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel, megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel szemben (adatbiztonság), valamint felelős a nyilvántartás megőrzéséért. 

 • Egyes adatkezelések

Kezelendő adatok köre

A vendégkarton, beleegyező nyilatkozat és személyazonosító adatoknak az Ügyfél részéről történő megadása önkéntes. Abban az esetben, ha Ügyfél önként fordul Szolgáltatóhoz, a kezeléssel összefüggő kezelési és személyazonosító adatainak kezelésére szolgáló hozzájárulását - ellenkező nyilatkozat hiányában - megadottnak kell tekinteni, és erről az érintettet (illetve törvényes képviselőjét) tájékoztatni kell.

A vendég adatok felvétele a kezelés része, melyet a Vendégkarton tartalmaz. A kezelést végző kozmetikus által a kezelés jellegére tekintettel kerül meghatározásra, hogy a szakmai feladatainak ellátásához szükséges mértékben mely adat felvétele szükséges.

A Vendégkartont úgy kell vezetni, hogy az a valóságnak megfelelően tartalmazza a kezelés folyamatát. A vendégkarton részei: az Ügyfél személyes, kozmetikai kezelésre kiterjedő adatai, kozmetikai kezelésre kiterjedő adatai, kozmetikai kezelésre kiterjedő érzékenysége, kozmetikai kezelésre kiterjedő allergiára vonatkozó, kozmetikai kezelésre kiterjedő esztétikai bőrgyógyász, plasztikai sebész által végzett beavatkozásokat tartalmazó adatai, arcápolási rutinját, ehhez használt termékeket tartalmazó adatokat, bőrdiagnózist és kezelési tervet, elvégzett kezelés idejét, felhasznált anyagokat, termékeket, beleegyezés, illetve visszautasítás tényét, időpontját, minden olyan tény vagy adat, amely az Ügyfél kezelésére befolyással lehet. A Vendégkarton részeként meg kell őrizni az egyes kezelésekhez kapcsolódó Beleegyező nyilatkozatokat.

Ügyfél az adatlap kitöltésével hozzájárulását adja adatainak jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerinti tárolásához és azok kezeléséhez. Ügyfélnek minden egyéb, a kezelések elvégzéséhez szükséges egészségügyi adatának jelen tájékoztatóban meghatározott kezeléséhez és tárolásához Ügyfél a Vendégkarton, vagy a Beleegyező nyilatkozat aláírásával járul hozzá. Amennyiben Ügyfél az első személyes konzultáció alkalmával kezelést nem vesz igénybe, Ügyfél egészségügyi adatait az adatkezelő 2 hónap után megsemmisíti, külön kérésre hamarabb megsemmisíti. Ügyfél a Kozmetika hírlevelére való önkéntes feliratkozással hozzájárul ahhoz, hogy Szolgáltató a későbbiekben a kezelésekkel kapcsolatos promóciókkal, aktuális akciókkal kapcsolatban a regisztráció során megadott elérhetőségein őt megkeresse.

Időpontkéréshez kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy időpontot egyeztessenek az Adatkezelővel annak szolgáltatásai igénybevétele céljából, vagy egyéb kérdések kapcsán.

Érintettek

Minden természetes személy, akivel az Adatkezelő időpontot egyeztet.

A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

Személyes adat: neve , az adatkezelés célja: Azonosítás.

Személyes adat: neve, e-mail címe, telefonszáma, messenger cím - az adatkezelés célja: Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Személyes adat: lakcíme - az adatkezelés célja: számlázás

Személyes adat: Szolgáltatás igénybevételéhez személyes adatok - az adatkezelés célja: Kontraindikációk ellenőrzése.

Személyes adat: Jelentkezés indoka, jelentkezés előzményei. - az adatkezelés célja: Szakemberhez történő előjegyzést szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a jelentkezéssel kapcsolatban rögzített személyes adatokat 2 évig őrzi meg.

Kapcsolatfelvétel

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat : Név - Az adatkezelés célja :Azonosítás - Jogalap : 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

Személyes adat : E-mail cím, telefonszám, messenger -  Az adatkezelés célja : Kapcsolattartás, válaszüzenetek küldése - Jogalap : 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

Személyes adat : Tárgy, Üzenet tartalma - Az adatkezelés célja : A válaszadáshoz szükséges - Jogalap :6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

Személyes adat : A kapcsolatfelvétel időpontja - Az adatkezelés célja : Technikai művelet végrehajtása. - Jogalap : 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

Személyes adat : A kapcsolatfelvételkori IP cím - Az adatkezelés célja : Technikai művelet végrehajtása. - Jogalap:

6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont

Az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon.

Az érintettek köre: A kapcsolati űrlapon keresztül üzenetet küldő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Ha a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételek valamelyike fennáll, úgy az érintett törlési kérelméig tart.

Az IP címek 30 nap után, az e-mailben kiküldött értesítések esetén 2 év után törlésre kerülnek.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

e-mail útján a tundermakozmetika(kukac)gmail.com e-mail címen, telefonon a +36308868559 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a), b) és c) pont. Ha Ön felveszi velünk a kapcsolatot, hozzájárul, hogy a kapcsolatfelvétel során hozzánk került személyes adatait (név, e-mail cím) a jelen szabályzatnak megfelelően kezeljük.

Tájékoztatjuk, hogy a jelen adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, illetve ajánlat adásához szükséges vagy szerződéses jogviszony esetén jogszabályi kötelezettségen (együttműködés) alapul.

köteles a személyes adatokat megadni, hogy kapcsolatba tudjon lépni velünk.

az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja felvenni a kapcsolatot a Szolgáltatóval. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Ügyfélkapcsolat

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére - amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Név, e-mail cím, telefonszám, messenger cím.

Az adatkezelés célja: Kapcsolattartás, azonosítás, szerződések teljesítése, üzleti cél.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, a szerződésből eredő követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a

Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon/e-mailben/személyesen kapcsolatot tartó, vagy szerződéses jogviszonyban álló valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A megkereséseket tartalmazó levelek az érintett törlési kérelméig tart, de maximum 2 év.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

e-mail útján a tundermakozmetika(kukac)gmail.com e-mail címen, telefonon a +36308868559 számon.

Az adatkezelés jogalapja:

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződés teljesítéséhez és ajánlat adásához szükséges. Köteles a személyes adatokat megadni, hogy tudjuk a szerződést teljesíteni/egyéb kérését teljesíteni. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a szerződést teljesíteni/kérését feldolgozni.

Hírlevél:

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein megkeresse.

Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

e-mail útján a tundermakozmetika kukac gmail.com e-mail címen, telefonon a +36308868559 számon.

Az érintett bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője - a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

TÁJÉKOZTATJUK, HOGY

Az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. Köteles a személyes adatokat megadni, ha hírlevelet szeretne kapni tőlünk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk Önnek hírlevelet küldeni.

Panaszkezelés

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat: Vezeték-és keresztnév

Az adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás.

Jogalap: 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

E-mail cím, messenger cím: Kapcsolattartás. Telefonszám: Kapcsolattartás.

Számlázási név és cím: Azonosítás, az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A szolgáltatást igénybe vevő és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.

Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig kell megőrizni.

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

 • A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni: e-mail útján a  tundermakozmetika(kukac) gmail.com e-mail címen, telefonon a +36308868559 számon.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adat szolgáltatása jogi kötelezettségen a szerződés megkötésének előfeltétele a személyes adatok kezelése. köteles a személyes adatokat megadni, hogy panaszát kezelni tudjuk. az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

Adattovábbítás

Címzettek, akikkel a személyes adatokat közlik

"címzett": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Adatfeldolgozók (akik az adatkezelő nevében végzik az adatkezelést)

Az adatkezelő a saját adatkezelési tevékenységeinek elősegítése céljából, továbbá érintettel kötött szerződés-, illetve a jogszabályok által támasztott kötelezettségeinek teljesítése érdekében adatfeldolgozókat vesz igénybe.

Az adatkezelő nagy hangsúlyt fektet arra, hogy kizárólag olyan adatfeldolgozókat vegyen igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR-ban foglalt követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

Az adatfeldolgozó és bármely, az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személy a jelen szabályzatban foglalt személyes adatokat kizárólag az adatkezelő utasításának megfelelően kezeli.

Az adatfeldolgozó tevékenységeiért az adatkezelő jogi felelősséggel tartozik. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta, vagy azokkal ellentétesen járt el.

Az adatfeldolgozónak az adatok kezelését érintően érdemi döntéshozatala nincsen.

Egyes egyéb adatfeldolgozók: könyvelő, bank, tárhely szolgáltató

Tárhely-szolgáltatás: Webnode

Adattovábbítás harmadik fél részére

"harmadik fél": az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

A harmadik fél adatkezelők a saját nevükben, a saját adatvédelmi szabályzatuknak megfelelően kezelik az általunk közölt személyes adatokat.

Név, Cím, elérhetőség, bankszámlaszám

Bank, könyvelő

A HÍRLEVÉL SZOLGÁLTATÁSÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A hírlevél szolgáltatásra való feliratkozáshoz szükséges a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, a hírlevél küldéséhez szükséges adatok megadásával, és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásra vonatkozó négyzet felhasználó általi bejelölésével.

Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, írásban vagy az e-mail címre megküldött nyilatkozattal, ilyen esetben az érintett adatai haladéktalanul törlésre kerülnek.

A hírlevél szolgáltatással kapcsolatosan kezelt adatok:

a) felhasználó e-mail címe.

A hírlevél szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés célja a felhasználó tájékoztatása a programokról, akcióiról, és szolgáltatásairól.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatok tárolásának időtartama:
a) a hírlevél szolgáltatás megszűnéséig, vagy
b) a hozzájárulás visszavonásáig.

Hírlevél küldés

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Név, email cím

Elektronikus úton reklámajánlatok, tájékoztatások, hirdetések (hírlevél) küldése, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkcióról

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.


Kapcsolatfelvétel az érintett által

Az érintett hozzájárulása vagy az érintett kérésére történő lépések megtétele (GDPR 6. cikk (1) bek. a) és b) pont)

Az érintett által megadott adatok: Az érintett emailben feltett kérdésének megválaszolása vagy ajánlatkérésére ajánlat küldése. A kérdés feltevését követő 30 napig, fogyasztói kérdés esetén 3 évig.

Fizetés

A szolgáltatásról a Szolgáltató nyugtát, vagy számlát állít ki, ami készpénzben vagy átutalással fizetendő.

Díjak módosítása: A Szolgáltató egyoldalúan jogosult a díjak módosítására, mely a módosítás hatályba lépése előtt megkötött Szerződéseket nem érinti.

Számlázás: Amennyiben a jelen ÁSZF, avagy a felek között létrejött Szerződés eltérően nem rendelkezik, a Szolgáltató a Szerződés alapján fizetendő valamennyi díj és költség tekintetében a számlát vagy nyugtát állít ki.

Pénznem: a díjak magyar forintban (HUF) kerülnek meghatározásra.

Utalásos fizetéshez kapcsolódó adatkezelés

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) : Név, összeg, bankszámlaszám

Az érintett által vásárolt szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése. A fizetés teljesülésétől számított 8 évig.

A kötelezően megadandó adatok hiányában az Adatkezelő nem tudja az Érintett által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani.

3.1. Hírlevél és reklámajánlatok küldése

A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6.§-a értelmében az Érintett előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy az Adatkezelő reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor vagy hírlevélre feliratkozáskor megadott e-mail elérhetőségén megkeresse és adatait ebből a célból kezelje.

Az Adatkezelő nem küld kéretlen reklámüzenetet, és az Érintett korlátozás és indoklás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről, hírlevélről. Ebben az esetben az Adatkezelő további reklámajánlataival nem keresi meg az Érintettet. Érintett a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva vagy az Adatkezelő elérhetőségein.

4. Profilalkotás

Az adatkezelő profilalkotást nem végez.

5. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat az ajánlatkérések és rendelések nyilvántartása, a szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, hírlevél küldése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. 

Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozó és munkavállalói, partnerei ismerhetik meg,  a könyvelő, a bank. 


6. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a regisztrált vendégek regisztráció során megadott kapcsolati adatait (név, email cím, telefonszám) időpont foglalás igénybevétele esetén továbbítja annak a szolgáltatónak, akinél a vendég időpontot foglal, vagy akinek a csatornájára feliratkozott. Az adattovábbításra csak abban az esetben kerül sor, ha ehhez a vendég az időpont foglalás,  foglalás vagy feliratkozás során hozzájárul, és csak az adott szolgáltató részére. Időpontot foglalni,  eseményre jelentkezni, illetve csatornára feliratkozni és videót megtekinteni csak abban az esetben lehetséges, ha az adattovábbításhoz a vendég hozzájárul, hiszen ennek hiányában a szolgáltató nem tudná, hogy ki és milyen szolgáltatás igénybevételére jogosult, milyen szolgáltatást kíván igénybe venni. Tehát az időpont foglalás, csoportos foglalás igénybevételének feltétele az adattovábbítás, mert a vendég beazonosítása a szolgáltató által csak így lehetséges.

Az Adatkezelő a regisztrált vendégek külön hozzájárulása esetén a regisztráció során megadott kapcsolati adatait (név, email cím, telefonszám, messenger cím) időpont foglalás, szolgáltatás igénybevétele esetén továbbítja az adatfeldolgozó részére, melynek rendszerében az a szolgáltató használhatja fel az adatokat, akinél a vendég időpontot foglal, vagy akinek a csatornájára feliratkozott, és amely foglalás vagy feliratkozás során hozzájárulását adta.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy a bíróság vagy más hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére személyes adatot csak a hatóság felhívásában foglaltaknak megfelelően ad ki.

7. A weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A HONLAPOM HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS (COOKIE-K)

A cookie-k - magyar nevükön sütik - kisméretű adatfájlok, melyeket a böngészés során a webhely az oldalaira látogató számítógépén, illetve mobilkészülékén helyez el. A cookie nem tartalmaz személyes információkat, és önmagában nem képes a felhasználó azonosítására, kizárólag a böngészésre használt eszköz felismerésére alkalmas. A sütik segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi a felhasználó egyes műveleteit és beállításait, ezzel megkönnyíti a honlap használatát és statisztikai jellegű információkat gyűjt a látogatóinkról. Az Európai Bizottság irányelvei alapján, amennyiben azok az adott szolgáltatás használatához nem elengedhetetlenül szükségesek, cookie-kat csak a felhasználó kifejezett engedélyével lehet elhelyezni.A honlap használ ideiglenes cookie-t, amely a honlap bezárása után megszűnik, illetve állandó cookie-t, amely a felhasználó általi törlésig a számítógépen marad. Bizonyos cookie-k nélkülözhetetlenek a honlap használatához, míg vannak olyan típusú cookie-k, amelyek a felhasználói élmény javítását szolgálják.

A honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát, ezek hiányában számos funkció nem elérhető. Ezen cookie-k esetében az adatkezelés kizárólag a böngészés ideje alatt történik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a cookie-k törlődnek. Az ilyen típusú cookie-k használata nem igényli a felhasználó hozzájárulását, arról a honlapon történő első látogatás alkalmával kell tájékoztatást adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k célja alapvetően a szolgáltatás hatékonyságának növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, emellett a teljesítmény javítására szolgálnak. Az ilyen típusú cookie-k használatához szükséges az adatkezelést megelőzően a felhasználó kifejezett hozzájárulása, ez a hozzájárulás kizárólag aktív magatartással adható meg, az erre vonatkozó négyzet bejelölésével. A hozzájárulással együtt az ilyen típusú cookie-k használatáról is tájékoztatást kell adni akként, hogy a honlapon a tájékoztatás lényegének összefoglalása megtalálható, emellett egy linken keresztül érhető el a teljes tájékoztató.

A cookie-k használatával összefüggésben kizárólag a felhasználó egyes műveleteire és beállításaira vonatkozó adatokat kezel, nem kezeli a felhasználók személyes adatait. A felhasználó a honlap használata során ezen adatkezelést bármikor megtilthatja. A kezelt adatokat a nem kapcsolom össze a felhasználó egyéb adataival, és a felhasználó hozzájárulása nélkül nem adja át harmadik személynek.

A honlapom keresztül a használat során az alábbi adatok kerülnek rögzítésre és kezelésre:
a) felhasználó által használt IP cím,
b) böngésző típusa,
c) operációs rendszer jellemzői,
d) böngészés időpontja,
e) a honlapon végzett tevékenység.

A honlapomon az alábbi cookie-kat alkalmazza:
Google Analytics

Az adatkezelés jogalapja a honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k esetében az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése, míg a felhasználói élmény javítását szolgáló cookie- k esetében a felhasználó hozzájárulása.

Az adatok tárolásának időtartama:
a) honlap használatához elengedhetetlenül szükséges cookie-k: a munkamenet végéig, illetve a böngésző bezárásáig,
b) felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: a felhasználó böngésző eszközén a felhasználó által a böngészési előzmények törléséig.

A Weboldal a következő sütiket használja:

Süti neve, Célja és a tárolt adatok köre

Mennyi ideig tárolja az adatot?

_Fbp facebook

Felhasználó azonosítására szolgál facebooknak

Egy munkamenet - amíg be nem zárják a böngészőt

Fr facebook

Felhasználó azonosítására szolgál faceboknak

3 hónap

_ga

Felhasználó azonosításra szolgál a google analytics-nek

2 év

_gid

Felhasználó azonosításra szolgál a google analytics-nek

24 óra


Google AdWords remarketing: 

Az oldalon  tett látogatások során egy vagy több sütit küld a weboldal a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen sütik a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Adwords rendszerén keresztül történik. Ezeket a sütiket csak egyes aloldalak látogatása esetén küldi el a weboldal a látogató számítógépére, tehát ezekben csak az adott aloldal meglátogatásának tényét és idejét tároljuk, semmilyen más információt nem. A Google, ezen sütik segítségével tárolja, ha az érintett korábban már látogatást tett a hirdető webhelyén, és ez alapján hirdetéseket jelenítenek meg a felhasználónak külső szolgáltatók - közöttük a Google - partnereinek internetes webhelyein. A felhasználók a Google hirdetések kikapcsolására szolgáló oldalon tilthatják le a Google cookie-jait. (Azt is jelezheti a felhasználók számára, hogy a Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók sütijeit is letilthatják): www.google.com/ads/preferences/

A FACEBOOK OLDALHOZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS

A programok és szolgáltatások ismertetésére Facebook oldalt tart fenn. A Facebook oldalán található posztokhoz történő hozzászólás nem minősül formális megkeresésnek.

A Facebook oldalon, illetve ahhoz kapcsolódóan nem kezelek személyes adatot, így a felhasználó által közzétett személyes adatot sem, a felhasználókra a Facebook adatkezelési szabályzata az irányadó
(https://www.facebook.com/privacy/explanation).

Fenntartom magamnak a jogot, hogy a Facebook használati feltételeit (https://www.facebook.com/policies?ref=pf) sértő, vagy egyébként jogellenes, illetve a filozófiámmal és üzletpolitikámmal össze nem egyeztethető hozzászólás vagy ilyen tartalom közzététele esetén további értesítés nélkül letiltsa az érintettet és/vagy törölje a hozzászólást. Semmiféle felelősséget nem vállalok az ilyen hozzászólásért vagy tartalomért.

Adatkezelési tájékoztató chat-el kapcsolatban

 • Jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyet a facebook oldalon a chat ikonra való kattintást követően, a chat beszélgetés kezdeményezésekor adhat meg.
 • Célja: a weboldalt látogató ügyfeleinkkel történő kapcsolatfelvétel, a kérdéseik megválaszolása és tájékoztatásuk a kozmetikával kapcsolatos szolgáltatásokról, időpontról való érdeklődésről.
 • Kezelt adatok köre: keresztnév, messenger cím, időpont, elérhetőség
 • Adatkezelés időtartama: a kezelt adatok abban az esetben kerülnek felhasználásra, amennyiben az ügyfél megkeresésére válaszolunk. Az adatokat töröljük, legfeljebb 30 napig tároljuk, a chat kommunikáció befejezését, ill. az ügyfél által megadott elérhetőségre történő üzenetküldést követően. A hozzájárulás ennél korábbi visszavonására a kozmetika email címére küldött e-mailben van lehetőség.

8. Érintettek jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: 

az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. Az érintett jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

Az Érintett jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: 

az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez ("elfeledtetéshez") való jog: 

az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak, törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy Mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog:

az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de az érintett igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy az érintett a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájékoztatja valamennyi címzettet a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog: 

az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatkezelővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg az Érintettet, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: 

az Érintett jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezelés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke.

Az Adatkezelő direkt marketing és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban az érintett bármikor tiltakozhat.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.

Ha az Adatkezelő az érintett kérésének nem tud eleget tenni, erről az Érintettet 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az érintett adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő elérhetőségein gyakorolhatja.

Az érintett jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

(1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11, postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat(kukac)naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székhelye, az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket - mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Felülvizsgálat kötelező adatkezelés esetén

Ha a kötelező adatkezelés időtartamát, vagy szükségessége időszakos felülvizsgálatát törvény, helyi önkormányzat rendelete, vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa nem határozza meg, az adatkezelő az adatkezelés megkezdésétől legalább háromévente felülvizsgálja, hogy az általa, illetve a megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által kezelt személyes adat kezelése az adatkezelés céljának megvalósulásához szükséges-e.

Ezen felülvizsgálat körülményeit és eredményét az adatkezelő dokumentálja, e dokumentációt a felülvizsgálat elvégzését követő tíz évig megőrzi és azt a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) kérésére a Hatóság rendelkezésére bocsátja.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

 • email: ugyfelszolgalat kukac naih.hu

9. Az adatkezelés biztonsága

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a gépén jelszót alkalmaz és a gépén vírusírtót.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek  veszélyben lehetnek a hálózati fenyegetésekkel szemben.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót 

10. Weboldal információi

Az Üzemeltető mindent megtesz a weboldalon található adatok
pontosságának érdekében, nem vállal felelősséget a weboldalon
található adatok esetleges pontatlanságából vagy hiányosságából eredő
bárminemű hibáért, kárért. A Felhasználó a weboldalon elérhető
anyagokra kizárólag saját felelősségére hagyatkozhat. A Felhasználó
ezért tudomásul veszi, hogy a weboldalon található leírások, adatok
esetleges változásainak figyelemmel kísérése saját felelőssége.
Működési hibák. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az adatátviteli
kapcsolat valamilyen hibájából vagy esetleges működésképtelenségéből
eredő kárért, illetve hátrányért az adatkezelő nem vállal
felelősséget.
Változások. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a honlap mindenkori
tartalmát korlátozás, értesítés nélkül bármikor megváltoztassa,
bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, vagy
felfüggessze.

Üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalon elérhető anyagok
teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, naprakészségéért,
jogtisztaságáért, a weboldal vírusmentességéért, a weboldalhoz való
hozzáférés-megszakadástól vagy hibákért.
Az adatkezelési szabályzat a kozmetikában megtalálható.